Hoppa till sidans innehåll

Nordisk cricket - ett starkt varumärke

05 DEC 2017 10:27
For English see below
  • Uppdaterad: 03 MAJ 2018 15:24

Hej svensk cricket,

under tre dagar i slutet av november samlades de danska, norska, finska och svenska cricketförbunden tillsammans med ICC Europe för att prata om ökat samarbete både på kort och lång sikt. Vi hade inspirerande samtal och presentationer för att lära mer om hur våra olika organisationer arbetar och vilket nuläge vi befinner oss i. Vi lämnade Köpenhamn med start tilltro att vi kommer se ett intensifierat samarbete över de kommande åren och på det sättet både stärka våra nationella förbund men även nordisk cricket i stort.

Läs mer om det Danska cricketförbundets tankar om det nordiska samarbetet här>>
Här kan du läsa en översättning av den danska texten:
"Nordiskt samarbete stärker oss alla

I cricketkretsar i Danmark kommer det säkert att vara någon som tänker - vad kan vi lära av våra nordiska vänner. I Danmark har vi en historia som går 150 år tillbaka i tiden. Vi har en högre idrottsnivå, fler kurser, fler klubbar och bättre organiserade föreningar. Okej - lite ännu.

Vi delar en gemensam föreningskultur med Finland, Norge och Sverige i idrottsvärlden. Till skillnad från dessa länder har vi haft strukturen, även i cricket i många år i Danmark. I resten av världen var denna struktur ganska tunn då det stora inflödet av flyktingar accelererades, vilket naturligtvis har skapat stora möjligheter, med antalet nya medborgare som kommer från länder där cricket är nr 1 och där föreningskulturen som vi har det är helt okänt. Har du tillräckligt med spelare, så kan du spela en kamp mot andra, verkar kulturen vara.

Men här kolliderar kulturerna. Den skandinaviska kulturen med önskan om struktur, ordning och förberedelse och den asiatiska där passionen för sporten är tillräckligt för att få igång spel. I både Norge och Sverige har antalet nya spelare möjlighet nya klubbar och planer. I båda länderna har deras svar på DIF (Danmarks idrottsförbund) varit involverade tillsammans med de lokala förbunden. I Norge har det varit uppstartsproblem, vilket har medfört att det norska cricketförbundet har tagits "under administration" av den norska olympiska kommiteen. I Sverige har man haft bättre kontroll över processen, och här verkar man vara på rätt väg efter den första hektiska fasen, där behovet av planer och klubbar har varit en utmaning i landet.

I Finland har utvecklingen varit lugnare, men gemensamt för alla länder, är att det finns ett stort offentligt intresse och stöd från regeringarna och de nationella sportorganisationerna. Både ekonomiskt och organisatoriskt. Sporten ses tydligt som en viktig byggsten för integration och involvering inom idrottens demokratiska traditioner.

Passion är en viktig krydda för utveckling
Vi märker en stor passion för att utveckla sporten och en stor önskan om att lära av varandra, och de andra länderna tittar naturligt mot Danmark för stöd och råd. Trots att vi har egna utmaningar kan vi ge detta stöd samtidigt som det gynnar oss själva. Och det är uppenbart att ICC vill se att vi spelar denna roll, och de är självklart med i arbetet också för att hjälpa oss att utvecklas med stöd från ICC och andra länder som Skottland, Holland, Irland och England.

Potentiella samarbetsområden
Under konferensen identifierades följande delar som möjliga samarbetsområden:
- S
ponsorutveckling
-
Utbildning och ackreditering
-
Nordiska festivaler
-
Nordiska "high performance"-turneringar
-
Nordiska läger
-
Utveckling av anläggningar

Om vi ​​lyckas utveckla samarbetet och utnyttja den starka profilen som följer med det nordiska varumärket, kommer vi alla att bli starkare i ICC.

Kunskap om varandras styrkor och svagheter, vänskap och partnerskap, nordisk dialog, lärande av
varandra och ökat samarbete kommer att gynna oss alla och stärka vår profil i ICC-organisationen.

Accelererad tillväxt
Är ett nytt koncept i ICC som handlar om länder i världen där ICC har identifierat en bra tillväxtpotential.

Danmark är tillsammans med Norge och Sverige ett av de utvalda länderna, vilket innebär att ökat stöd från ICC kan förväntas. Inte nödvändigtvis förstås som att öka kassaflödet utan ökade stödet till bland annat: Organisationsutveckling, sparring, besök från ICC etc.

Många andra saker diskuterades mellan länderna, och vi fick alla en bättre förståelse för varåt den internationella cricketen är på väg."

 

 

For three days at the end of November, the Danish, Norwegian, Finnish and Swedish cricket federations gathered together with ICC Europe to talk about increased cooperation in the short and long term. We had inspiring talks and presentations to learn more about how our different organizations work and what challenges and possibilities we currently have. We left Copenhagen with confidence that we will see intensified cooperation over the coming years, thus strengthening our national federations but also Nordic cricket in general.

Read more about the Danish Cricket Federation's thoughts on Nordic cooperation here >>
Here you can read a translation of the Danish text:
"Nordic cooperation strengthens all of us

In Danish cricket there will surely be someone who thinks - what can we learn from our Nordic friends. In Denmark we have a story that goes 150 years back in time. We have a higher level of sports, more courses, more clubs and better organized associations. Okay - a little bit yet.

We share a common association culture with Finland, Norway and Sweden in the sports world. Unlike these countries, we have had the structure, even in cricket for many years in Denmark. In the rest of the world, this structure was quite thin as the large inflow of refugees accelerated, which naturally has created great opportunities, with the number of new citizens coming from countries where cricket is the No. 1 sport and where the culture of society we have is completely unknown. Do you have enough players, you can play a game against others, the culture seems to be.

But here the cultures collide. The Scandinavian culture with the desire for structure, order and preparation and the Asian where the passion for sports is enough to get games started. In both Norway and Sweden, the number of new players has the possibility of new clubs and grounds. In both countries, their response to DIF (Danish sports council) has been involved with the local federations. In Norway there have been start-up problems, which has led to the Norwegian cricket federation being taken "under administration" by the Norwegian Olympic Committee. In Sweden, there has been better control over the process, and here it seems to be on track after the first hectic phase, where the need for grounds and clubs has been a challenge in the country.

In Finland, the trend has been calmer, but common to all countries is that there is a great public interest and support from governments and national sports organizations. Both economically and organizationally. Sport is clearly seen as an important building block for integration and involvement in sport's democratic traditions.

Passion is an important spice for development
We notice a great passion for developing the sport and a great desire to learn from each other, and the other countries look naturally towards Denmark for support and advice. Even though we have our own challenges, we can provide this support while benefiting ourselves. And it is obvious that ICC wants to see that we play this role, and of course they are also working to help us develop with the support of ICC and other countries such as Scotland, Holland, Ireland and England.

Potential cooperation areas
During the conference, the following areas were identified as possible areas of cooperation:
- Sponsorship development
- Education and accreditation
- Nordic festivals
- Nordic "high performance" tournaments
- Nordic camps
- Development of facilities

If we succeed in developing cooperation and utilizing the strong profile that accompanies the Nordic brand, we will all become stronger in the ICC.

Knowledge of each other's strengths and weaknesses, friendship and partnership, Nordic dialogue, learning from each other and enhanced cooperation will benefit all of us and strengthen our profile in the ICC organization.

Accelerated growth
Is a new concept in the ICC that deals with countries in the world where ICC has identified a good growth potential.

Denmark, together with Norway and Sweden, is one of the selected countries, which means that increased support from the ICC can be expected. Not necessarily understood as increasing cash flow but increasing support to: Organizational development, sparring, visits from ICC, etc.

Many other things were discussed between the countries, and we all got a better understanding of where the international cricket is heading. "

 

Skribent: Ulrika Lingslunde
E-post: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link