Hoppa till sidans innehåll

Ny oberoende disciplinkommittee införs

11 JUL 2017 13:39
  • Skapad: 11 JUL 2017 13:39

Nu införs en oberoende disciplinkommitté i svensk cricket

Som en del i det pågående arbetet med att professionalisera svensk cricket har styrelsen initierat och under våren tillsatt en ny oberoende disciplinkommitté. Till skillnad mot tidigare då disciplinfrågor och överklaganden hanterades av styrelsen, innebär denna förändring att den nya fristående disciplinkommittén självständigt kommer hantera och besluta i alla disciplinärenden enligt framtagna och öppna procedurer.

Styrelsen har därmed ingen insyn och får inte blanda sig i eller påverka pågående ärenden, utan har som enda roll att tillsammans med kansliet implementera de beslut som disciplinkommitteen fattar, samt ta emot förslag på förbättringar i regelverk från kommittén. Därtill, för att ytterligare öka rättssäkerheten och oberoendet i disciplinfrågor införs även möjligheten att överklaga disciplinkommitténs beslut direkt till RF:s Riksidrottsnämnd.

I korthet så innebär dessa förändringar i praktiken att ALLA anmälningar och kommunikation ska ske direkt till disciplinkommittén, via This is a mailto link och enligt följande anmälningsformulär: SCF Written Report Form

Varje ärende kommer vid anmälan bekräftas och tilldelas ett unikt ärendenummer för att enklare kunna följa disciplinärendet (2017/x). Efter att disciplinkommittén hanterat ärendet och meddelat inblandade parter sitt beslut har parterna 3 veckor på sig att ta ställning till ett eventuellt överklagande till RF varefter beslutet vinner laga kraft och eventuell bestraffning implementeras.

I samband med införandet av denna nya struktur har flera styrdokument uppdaterats och skapats och alla dessa, samt fördjupad information om disciplinkommitténs mandat, arbetssätt, samt hur man gör en anmälan finns samlat på SCF hemsida: https://www.swedishcricket.org/tavling/disciplinarenden/

För frågor kring denna nya kommittee och struktur hänvisas till styrelsen och ansvarig ledamot This is a mailto link

Styrelsen gör dessa förändringar för att öka rättssäkerheten, förutsägbarheten och effektiviteten vad gäller alla tävlingsrelaterade klagomål och disciplinärenden.

Styrelsen vill formellt tacka Disciplinkommitténs ledamöter för att de åtagit sig denna viktiga roll och uppgift. Varmt tack och till Shiva, Hasse och John! Vi vill även tacka tidigare styrelseledamoten Karl Langston som påbörjade arbetet under 2016. 

 

SCF introduces an independent Disciplinary Committee in Swedish cricket

As part of the ongoing work of professionalizing Swedish cricket; the Board has initiated and appointed a new independent disciplinary committee. Unlike in the past, when disciplinary issues and complaints were dealt with by the Board, the new independent Disciplinary Committee is an independent body that without bias can adjudicate upon charges raised against members and clubs according to pre-established and transparent procedures.

The Board will henceforth have no insight and may not interfere with or influence ongoing cases. The Boards mandate is to, together with the Secretariat, implement the decisions taken by the Disciplinary Committee and to be open to suggestions made by the Disciplinary Committee on improvements of SCF regulations.

In order to further increase legal certainty and in discipline issues, SCF introduces the possibility to appeal the Disciplinary Committee's decision directly to the Riksidrottsförbundets Disciplinary Board (Riksidrottsnämnden).

These changes will in short mean that ALL complaints and disciplinary reporting from clubs, members and umpires shall be made directly to the Disciplinary Committee, via This is a mailto link and according to the following SCF Written Report Form.

Each report and case will be confirmed upon registration and assigned a unique case number to facilitate the disciplinary proceedings (2017/x). After the Disciplinary Committee’s handled the matter, reached a decision and informed the involved parties, the parties have 3 weeks to decide whether to appeal to RF. If no appeal is lodged within this period the decision will come into force and any decided punishment will be implemented.

During the preparation and implementation of this new structure, several governing documents have been updated and created. All these, as well as all information on the Disciplinary Committee's mandate, Procedures, Charta and how to file a complaint and appeal are collected on the SCF website: https://www.swedishcricket.org/tavling/disciplinarenden/

For questions regarding this new committee and structure, please contact the board and responsible member, This is a mailto link

The Board have introduced these changes and new body to increase legal certainty, predictability and effectiveness in all complaint and disciplinary matters.

The Board wishes to formally thank the members of the Disciplinary Committee for accepting this important role and task. Warm thanks go to Shiva, Hasse and John! We also want to thank former board member Karl Langston who started this work in 2016.

Skribent: Ulrika Lingslunde
E-post: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link