Hoppa till sidans innehåll

Svenska Cricketförbundets årsmöte 25 mars 2018


Denna sida kommer att uppdateras löpande med information som berör årsmötet. // This page will be updated continuously with information relating to the AGM.

Svenska Cricketförbundet inbjuder sina medlemmar till årsmöte söndag 25 mars 2018

Välkommen till Svenska Cricketförbundets årsmöte! I år välkomnar vi er till Clarion Hotel Sign som ligger centralt i Stockholm med gångavstånd till Centralen där du hittar anslutning till fjärrtåg, flygbussar till både Arlanda och Bromma Flygplats samt kollektivtrafik.

När? söndagen den 25 mars 2018
Var? Clarion Hotel Sign, (Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm)
Anmälan till årsmötet hittar du längre ner eller i inbjudan!

Ramprogram för årsmöte – söndagen den 25 mars 2018
10.00-10.55 Registrering av ombud
11.00 – 11.30 Lunch
11.30 – 12.00 Presentation ICC och andra
12.00 Mötet öppnas

Inbjudan i sin helhet finner du här>>>

 

HANDLINGAR till Svenska Cricketförbundets årsmöte 2018 (15 dokument):


Vem har rösträtt?
Rösträtt har den föreningen som har beviljats medlemskap minst sju månader före årsmötet och betalat medlemsavgift samt deltagit i det nationella ligaspelet någon gång under de senaste två åren.
Föreningen som har rösträtt får skicka en röstberättigad till årsmötet.

Ombud
Ombud är den person som föreningen skickar till årsmötet och som representerar, för talan och har rösträtt för hela föreningen. Det är därför mycket viktigt att det ombud som föreningen skickar har läst alla de årsmöteshandlingar som skickas ut i samband med kallelsen.
Fullmakten måste vara påskriven för att ombudet ska vara röstberättigad under förbundsmötet.

Fullmakt
En fullmakt ger en person, också kallad ombud, rätt att utföra handlingar för föreningens räkning som att rösta under årsmötet. Vänligen skanna den påskrivna fullmakten och skicka in till Svenska Cricketförbundets kanslimejl, This is a mailto link senast den 1 mars 2018 och för att vara röstberättigad under årsmöte måste föreningen medta originalet till årsmötesdagen.
Fullmakten hittar ni här>>>

Om det valda ombudet får förhinder?
Kontakta Svenska Cricketförbundets kanslimejl This is a mailto link och bekräfta att föreningen valt ett annat ombud. Föreningen önskas meddela namnet på det nya ombudet och vilken förening det gäller samt ha en uppdaterad fullmakt med sig som också är påskriven. Den uppdaterade undertecknade fullmakten måste medtas till årsmötet annars är ombudet inte röstberättigat.

Anmälan - Ombud
Du som är röstberättigad anmäler dig till årsmötet via denna länk>>>
Dock senast den 1 mars 2018.

Anmälan – Åhörare (ej röstberättigad)
Du som är åhörare anmäler dig via denna länk>>>
Dock senast 1 mars 2018.

Motioner till årsmötet ska vara förbundet tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet (23 februari 2018).

Noteringar:
- Förslag på nya stadgar kommer behandlas under årsmötet som en proposition från förbundsstyrelsen
- Språk: Årsmötet kommer hållas på svenska, så varje ombud skall ha god förståelse av detta språk, dock skall det finnas stor flexibilitet att kunna få uttrycka sig på det språk (engelska eller svenska) som en känner sig mest bekväm med under mötet.

Har du frågor eller funderingar redan nu kan du kontakta This is a mailto link.

 

Swedish Cricket Federation invites it´s members to AGM on Sunday the 25th of March 2018

Welcome to the Swedish Cricket Federation´s annual meeting! This year, we welcome you to Clarion Hotel Sign which is centrally located in Stockholm. The hotel is within walking distance of Centralen, where you will find connections to the city rail, airport buses to both Arlanda and Bromma Airport as well as public transportation. 

When? Sunday, March 25th 2018
Where? Clarion Hotel Sign, (Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm)
Registration? The registration links can be found further down or in the invitation!

Time frame for the annual meeting – Sunday  March 25th 2018
10.00 – 10.55 Registration of delegates
11.00 – 11.30 Lunch
11.30 – 12.00 Presentation from ICC and others
12.00 The opening of the annual meeting

Find the invitation to the AGM here>>>


Entitled to vote
Associations that has been granted membership at least seven months before the annual meeting and paid their membership fees for 2017 are entitled to vote.
They also must have participated in the national league sometime during the last two years. The association with the right to vote can send one voting delegate to the annual meeting.

Power of attorney
A power of attorney gives a person, also known as a delegate, the right to carry out acts on behalf of the association such as voting at the annual meeting. Please scan the enrolled power of attorney and submit to the Swedish Cricket Federation's email address: This is a mailto link by 1 March 2018 and in order to be eligible for voting at the annual meeting the association must bring the original and signed power of attorney to the annual meeting.
Click on this link to find the power of attorney>>>

Delegate
A delegate is a person who represent an association during the annual meeting and  has the right to vote in the name of the entire association. It is therefore very important that the delegate sent by the association has read all the annual meeting documents before the annual meeting and has good knowledge in Swedish.

If the elected delegate cannot attend?
Contact the Swedish Cricket Federation on email address: This is a mailto link and confirm that the association has chosen another delegate. The association is asked to inform the name of the new delegate and association concerned and to bring the updated and signed power of attorney to the annual meeting, otherwise the delegate will not be entitled to vote.

Registration - Delegate
To register your delegate click on this link>>>
Last day to register is March 1st 2018.

Registration – Audience (Not entitled to vote)
To register to be audience click on this link>>>
Last day to register is March 1st 2018.
We have a limited number of seats so it's not certain that everyone who registers will be able to take part of the annual meeting. We will notify you via e-mail if you have been assigned a seat after the expiry of the last registration date.


Motions for the AGM shall be sent no later than 4 weeks before the AGM (23rd of February, 2018).

To be noted:
- a new suggestion on new constitution will be presented as a proposition by the Board of SCF.
-
Language: The AGM will be held in Swedish, so every representative must have a good understanding of this language, however, there must be great flexibility to be able to express ourselves in the language (English or Swedish) that one feels most comfortable with during the meeting.

If you have questions or concerns already, you can contact This is a mailto link.

 

Årsmötesprotokoll från tidigare årsmöten  // Minutes from previous AGMs:

2017

Årsmötesprotokoll 2017, justerat
Bilaga 1: Närvarande klubbar med rösträtt
Bilaga 2: Nominering ledamöter till förbundsstyrelsen
Bilaga 3: Sammanställning val av ledamöter förbundsstyrelsen
Verksamhetsberättelse 2016

2016

Årsmötesprotokoll 2016 [AGM 2016 pdf]

Uppdaterad: 04 MAJ 2018 14:45 Skribent: Linda Söderqvist
E-post: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link